Menu

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van QRS gevestigd te Eindhoven, aan Flight Forum 1500

1.Toepasselijke voorwaarden

a) Op alle aanbiedingen, overeenkomsten inzake het leveren van goederen en het verrichten van diensten waaronder begrepen de installatie of bedrijfstelling van geleverde goederen, en de uitvoering daarvan zijn deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk van toepassing. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen;

b) Onder cliënt wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met QRS een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen;

c) De door cliënt gehanteerde algemene voorwaarden blijven onverlet voorzover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In het laatste geval hebben de voorwaarden van QRS te allen tijde voorrang, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

2.Offerte; totstandkoming overeenkomst

a) Tenzij de offerte uitdrukkelijk een geldigheidsduur vermeldt, is een offerte van QRS geheel vrijblijvend en komt een QRS bindende overeenkomst pas tot stand na een schriftelijke bevestiging harerzijds van een order of orderbevestiging van cliënt. De bij een offerte behorende afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichtsopgaven e.d. gelden als een benadering tenzij QRS uitdrukkelijk heeft verklaard dat deze als een exacte opgave zijn te beschouwen;

b) QRS kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat;

c) Een samengestelde prijsopgave verplicht QRS niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders;

d) De overeenkomst tussen QRS en cliënt wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen;

e) Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan QRS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan QRS worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan QRS zijn verstrekt, heeft QRS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan cliënt in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat cliënt de gegevens aan QRS ter beschikking heeft gesteld. QRS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, door QRS is uitgegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;

f) Indien cliënt in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens QRS gehouden is, dan is cliënt aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van QRS daardoor direct of indirect ontstaan.

3.Prijzen

a) Alle door QRS genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Deze worden afzonderlijk in rekening gebracht. De prijs voor de te leveren goederen geldt exclusief de te verrichten diensten en is franco plaats van aflevering;

b) In geval van verhoging van een of meerdere kostprijsfactoren is QRS gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld en dat cliënt het recht heeft de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt.

4.Levering; afname

a) De leveringstermijn vangt aan op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst of, voor zover het volgende later geschiedt, op de dag waarop een overeengekomen aanbetaling volledig is voldaan en voor de uitvoering van de overeenkomst relevante door cliënt te verstrekken informatie is ontvangen.

b) Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient cliënt QRS derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. QRS dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst;

c) QRS is tot het doen van deelleveringen bevoegd;d) QRS is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren;

d) De leveringstermijn en de nadere termijn gelden in geval van niet deugdelijke levering niet als overschreden indien cliënt niet binnen veertien kalenderdagen na de afgifte van de goederen of de uitvoering van de diensten gegronde bezwaren ten aanzien van het geleverde of gepresteerde heeft gemaakt;

e) Cliënt is verplicht tot afname. Een tekortkoming, zoals het niet of niet ten volle beschikbaar zijn van toegezegdedocumentatie, die het gebruik van het geleverde of gepresteerde niet ernstig belemmert, vormt geen grond voor eenberoep op termijnoverschrijding en evenmin voor weigering van afname of betaling. Een en ander laat het recht vancliënt op zo spoedig mogelijke ongedaanmaking van de tekortkoming onverlet;

f) Levering geschiedt af bedrijf van QRS. Cliënt is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem terbeschikking worden gesteld. Indien cliënt weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies dienoodzakelijk zijn voor de levering, dan is QRS gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van cliënt. Hetrisico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de cliënt over op het moment waarop zaken aan decliënt ter beschikking staan;

5.Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

a) QRS is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien cliënt deverplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst QRS ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat cliënt de verplichtingen niet zal nakomen,indien cliënt bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijnverplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan dezijde van cliënt niet langer van QRS kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen;

b) Voorts is QRS bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aardzijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die vandien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van QRS kan wordengevergd;

c) Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van QRS op cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien QRSde nakoming van de verplichting opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;

d) Indien QRS tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade enkosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan;

e) Indien de ontbinding aan cliënt toerekenbaar is, is QRS gerechtigd tot vergoeding van de schade daaronderbegrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan;

f) Indien cliënt zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is QRS gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enigeverplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl cliënt, uit hoofde vanwanprestatie wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht;

g) Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door QRS , zal QRS in overleg met cliënt zorgdragen vooroverdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan cliënt toerekenbaar is.Indien de overdracht van de werkzaamheden voor QRS extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aancliënt in rekening gebracht. Cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij QRS anders aangeeft;

h) In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien envoorzover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van cliënt, van schuldsanering of een andereomstandigheid waardoor cliënt niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het QRS vrij om deovereenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonderenige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van QRSop cliënt zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar;

i) Indien cliënt een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verrichten de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskostendaarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan cliënt in rekeningworden gebracht onverminderd het recht om volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst te vorderen.

6.Betalingen

a) Betalingen dienen uiterlijk binnen dertig kalenderdagen, of anders overeengekomen, na factuurdatum te geschieden;

b) Heeft QRS grond voor twijfel aan de nakoming van de betalingsverplichtingen door cliënt, zoals wanneer er aan zijnzijde sprake is van surséance van betaling, faillissement of een aanvraag daartoe, beslaglegging, stillegging ofliquidatie van de onderneming, eerdere niet tijdige betaling e.d., dan kan QRS volledige en contante betaling voorafof bij aflevering verlangen;

c) De aan de betaling verbonden kosten komen voor rekening van cliënt;

d) Indien cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is cliënt van rechtswege in verzuim. Cliënt isalsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke renteverschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat cliënt in verzuim istot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Vervallen niet betaalde rente draagt na eenjaar eveneens rente;

e) Indien cliënt in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijkekosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragentenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door cliënt verschuldigde bedrag met een minimum vaneen bedrag groot €250,-.

f) QRS heeft het recht de door cliënt gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van dekosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopenderente. QRS kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien cliënt een anderevolgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. QRS kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren,indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan;

g) Cliënt is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan QRS verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogtevan een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Cliënt die geen beroep toekomt op afd. 6.5.3 (artt. 231 toten met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

7.Overgang van risico en eigendom

a) Het risico voor te leveren goederen gaat steeds en blijvend over op cliënt op het tijdstip van aankomst op deovereengekomen plaats van aflevering;

b) De eigendom van geleverde zaken gaat pas op cliënt over nadat is voldaan aan de tegenprestatie voor door QRSaan de cliënt krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevensten behoeve van cliënt verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegenstekortschieten in nakoming van zodanige overeenkomsten;

c) Cliënt dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten vanQRS veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechtendaarop willen vestigen of doen gelden, dan is cliënt verplicht om QRS daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.Voorts verplicht cliënt zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd houden tegenbrand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aanQRS ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is QRS gerechtigd tot deze penningen.Voorzoveel als nodig verbindt cliënt zich er jegens QRS bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan alhetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn;

d) Voor het geval QRS zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft cliënt bij voorbaatonvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan QRS en door QRS aan te wijzen derden om al dieplaatsen te betreden waar de eigendommen van QRS zich bevinden en deze terug te nemen.

8. Niet toerekenbaar tekortschieten

a) QRS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens cliënt indien hij daartoe gehinderd wordt alsgevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of inhet verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt;

b) Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet enjurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop QRS geeninvloed kan uitoefenen, maar waardoor QRS niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in hetbedrijf van QRS of van derden daaronder begrepen. QRS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indiende omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat QRS zijn verbintenis hadmoeten nakomen;

c) QRS kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst teontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij;

d) Voor zoveel QRS ten tijde van het intreden van de overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddelsgedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeeltezelfstandige waarde toekomt, is QRS gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelteseparaat te factureren. Cliënt is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijkeovereenkomst.

9.Tekortkomingen in goederen en diensten

a) Cliënt is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem terbeschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort cliëntte onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen envoldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnenzeven dagen na levering schriftelijk aan QRS te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond,maar in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan QRS te worden gemeld.De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat QRS in staat isadequaat te reageren. Cliënt dient QRS in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken;

b) Indien cliënt tijdig reclameert schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Cliënt blijft in dat geval ook gehouden totafname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij QRS opdracht heeft gegeven;

c) Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt cliënt geen recht meer toe op herstel, vervanging ofschadeloosstelling;

d) Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal QRS de gebrekkigezaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is,schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door cliënt, ter keuze van QRS , vervangen of zorgdragenvoorherstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan cliënt voldoen. In geval van vervanging is cliënt gehouden om de vervangen zaak aan QRS te retourneren en de eigendom daarover aan QRS te verschaffen, tenzij QRS anders aangeeft;

e) Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepende onderzoekskosten, aan de zijde van QRS daardoor gevallen, integraal voor rekening van cliënt;

f) In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens QRS en de door QRS bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, een jaar;

g) Een overeenkomst kan wegens een tekortkoming slechts geheel of gedeeltelijk worden ontbonden voor zoverhandhaving daarvan in redelijkheid niet van cliënt kan worden gevergd.

10. Herroepingsrecht

Bij producten:

  1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
    a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de  consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
    b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
    c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

  1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

11. Aansprakelijkheid

a) Indien QRS aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;

b) QRS is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat QRS is uitgegaan van door of namenscliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;

c) Voor schade die cliënt aantoonbaar wegens termijnoverschrijding door QRS lijdt, heeft cliënt per volle kalenderweekvertraging recht op een schadevergoeding van 0,5% tot in totaal 5% van de prijs exclusief omzetbelasting van datdeel van de overeenkomst dat niet tijdig is uitgevoerd;

d) Schade die niet als schade wegens termijnoverschrijding kan worden gevorderd, wordt vergoed tot in totaal hetbedrag van € 1.250.000,-;

e) QRS is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade;

f) Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang vande schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventueleredelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van QRS aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voorzoveel deze aan QRS toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking vanschade, voor zover cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld indeze algemene voorwaarden. QRS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepengevolgschade, productieverlies, meerkosten van aankoop elders, heropbouw van verloren gegane informatie, boetes,kortingen, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

g) Het recht op schadevergoeding vervalt, indien daarop niet binnen veertien dagen na de ontdekking van de schadeschriftelijk een beroep is gedaan. Schade komt niet voor vergoeding in aanmerking, indien deze later dan na twaalfmaanden na afgifte van het betreffende goed of de mededeling dat een dienst is verricht, aan het licht treedt;

h) De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzetof grove schuld van QRS of zijn leidinggevende ondergeschikten;

i) Derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken en die tevens behoren tot het concern waarvan QRSdeel uitmaakt, kunnen tegen een eventuele vordering van cliënt in ieder geval dezelfde verweermiddelen aanvoerenals QRS op grond van deze algemene voorwaarden kan aanvoeren;

j) Van QRS en genoemde derden kan tezamen geen hogere schadevergoeding verkregen worden dan maximaal vanQRS alleen verkregen kan worden.

12.Vrijwaring

Cliënt vrijwaart QRS voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan QRS toerekenbaar is. Indien QRS uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is cliënt gehouden QRS zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is QRS , zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van QRS en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van cliënt.

13.Diversen

a) Op opdrachten van specifieke aard, zoals met betrekking tot montage, software, service e.d. kunnen naast dezealgemene voorwaarden specifieke voorwaarden van toepassing zijn. Indien QRS goederen levert of diensten verrichtdie onder de US-Export Administration Act vallen, is cliënt verplicht de voor hem bestemde bepalingen in acht tenemen;

b) QRS behoudt zich alle rechten voor, waaronder die van intellectuele en industriële eigendom, met betrekking totinformatie die zij in het kader van de totstandbrenging van een overeenkomst bijvoorbeeld in de vorm van tekeningen,schema’s, ontwerpen of software aan cliënt verstrekt. De informatie mag door cliënt slechts binnen het kader van hettot stand brengen en uitvoeren van de overeenkomst worden gebruikt. Komt geen overeenkomst tot stand dan zalcliënt op eerste verzoek van QRS de informatiedragers en eventuele kopieën daarvan, inclusief de offerte, terstondaan QRS overdragen;

c) QRS behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andereintellectuele wet- en regelgeving;

d) Mist enige bepaling uit een overeenkomst rechtskracht, dan houden de overige bepalingen onverkort hun gelding,tenzij het dan vasthouden aan de overeenkomst kennelijk onredelijk is.

14.Geschillen

a) Op alle rechtsbetrekkingen waarbij QRS partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan eenverbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekkingbetrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten;

b) De rechter in de vestigingsplaats van QRS , de rechter te ’s-Hertogenbosch, is bij uitsluiting bevoegd van geschillenkennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft QRS het recht het geschil voor teleggen aan de volgens de wet bevoegde rechter;

c) Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil inonderling overleg te beslechten.

15.Vindplaats en wijziging voorwaarden

a) Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel ‘s-Hertogenbosch;

b) Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot standkomen van de rechtsbetrekking met QRS;

c) De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

QRS
Januari 2018

 

 

  terug
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »

© Copyright 2024 QRS.nl | Algemene Voorwaarden | Privacy & dataveiligheid

Inloggen

Account aanmaken

Met een account kunt u het bestelproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, uw verlanglijst beheren en uw bestelhistorie op deze site inzien.

Registreren

Recent toegevoegd

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Totaal excl. btw:€--,--

Taal & Valuta